Как и кога да се ползват хербициди


Химическите препарати за борба с плевелната растителност в полето, трайните насъждения, лозята, са отлично решение. Те унищожават плевелите без да оказват влияние на културните растения, но за това се изисква изключително внимание при избора на най-подходящите хербициди.

За да се направи правилен избор на препарата за третиране на плевелната растителност е необходимо да се познава много добре действието на самия препарат, както и неговото влияние върху почвата и растенията, които ще се отглеждат следващата година. Химическите препарати за борба с плевелите могат да бъдат тотални и с избирателно дйствие.

Препаратите с тотално действие се използват при определена височина на растителността и топло, и тихо време. Обикновено се прилагат от месец май до края на лятото. В този случай се унищожава всяко растение, което ни насочва да бъдем много внимателни при ползването им, защото може да унищожим и желани растения. Препаратите с тотално действие намират приложение и за почистване на канавки, обрасли с храсти площи край пътища и железопътни линии.

Хербицидите с избирателно действие унищожават само плевелите, срещу които са насочени. Останалата растителност се запазва.

За да се получи желания ефект трябва да се спазва инструкцията за ползване на съответния хербицид. Определената доза и количество разтвор на единица площ да не се нарушава, защото може да се нанесе непоправима щета както на посева, така и на почвата. Винаги да се избира тихо и сухо време, защото вятърът може да отнесе препарата към съседни посеви. Необходимо е да се спазва и фазата на развитие както на плевелите, така и на културното растение.

Плевелната растителност отнема хранителните вещества и водата, необходими за развитие на културните растения. Това води до ниски добиви, а високата степен на заплевеляване може да унищожи посева. За това ползването на хербициди е от определящо значение за добива от съответната култура.

Освен това не трябва да се забравя, че плевелите са основни гостоприемници на много болести и неприятели, което още повече задължава селскостопанските работници да поддържат посевите чисти. Наличието на хербициди, подходящи за всяка култура, е възможност да се унищожи плевелната растителност и да се създадат добри условия за развитие на посева или трайните насъждения.

Leave a Reply