Видове кредити и какво е важно да знаем!

Какво представлява заема? Заем е сделка, при която едната страна отстъпва на другата собственост на каквато и да е стойност, при условия на изплащане. Това означава че заемът трябва да бъде изплатен в бъдеще. Трябва да отбележим че заема винаги има краен срок за погасяване и определен лихвен процент. Кредитът в общия смисъл на думата е посредническа дейност на банките и кредитополучателя. Всеки заем да се класифицира според няколко основни критерия. Най-важните включват категорията на заемодателя и кредитополучателя, както и формата, в която се предоставя конкретен заем. Въз основа на това следва да се разграничат следните пет форми на кредит, всяка от които от своя страна е разделена на няколко разновидности според по-подробни параметри на класификация. Кредитът се предлага в пет основни форми:

1.Търговски заем – търговски заем е заем, предоставен от един функциониращ предприемач на друг под формата на продажба на стоки с отложено плащане. Търговският кредит е една от първите форми на кредитни отношения в икономиката, която породи обращение на банкноти и по този начин активно насърчи развитието на безкасовото парично обращение, намирайки практически израз във финансово-икономическите отношения между юридическите лица под формата продажби на продукти или услуги с отложено плащане. Основната цел на този заем е да ускори процеса на продажба на стоки и следователно извличане на печалбите, вложени в тях.

2.Банков заем – банков заем се предоставя от паричен капитал, банки и други финансови институции на предприемачи и други кредитополучатели под формата на паричен заем.

3.Потребителски заем – продажба на потребителски стоки от търговски предприятия с отложено плащане или заеми, предоставени от банки за закупуване на потребителски стоки, както и за заплащане на различни видове лични разходи (такси за обучение, медицински грижи и др.)

4.Държавен кредит – в областта на държавния кредит централното правителство, както и местните власти, традиционно действат като кредитополучатели, набирайки средства за покриване на бюджетни дефицити

5.Международен кредит   – предоставяне на парични ресурси на някои държави на други за временно ползване в областта на международните отношения, включително във външноикономическите отношения. Тези отношения се осъществяват чрез предоставяне на чуждестранни валутни и стокови ресурси на чуждестранни кредитополучатели при условия на изплащане и лихвени плащания, главно под формата на заеми.

Източник: vsichki-krediti.com

Leave a Comment