Азобагрила

Азобагрила

Азобагрила

Изкуствени органични багрила, съдържащи в молекулата си хромофорната азогрупа -N=N- . По броя на азогрупите азобагрилата се делят на моноазо-,  диазо- и полиазобагрила. Багрилните си свойства азобагрилата дължат на ауксохромните групи -ОН и – NH2 или на техните заместители:  -SO3H, -COOH, -NO2, = СО и др. Азогрупите в молекулата на азобагрилата са свързани посредством ароматни радикали, а по-рядко с ароматен и мастен, хетероциклен или два хетероциклени радикала. При нагряване съдържащите сулфогрупи азобагрила не се стапят, а над 150⁰С се разлагат.

Съдържащите нитрогрупи азобагрила в някои случаи са експлозивни. Азобагрилата, които съдържат – SO3H групи  или са смесени с NaCl или  Na2SO4, са по-малко експлозивни. От действието на силни окислители ( разр. HNO3),  а също и на силни редуктори (SnCl2) азобагрилата се разлагат. Получаването на азобагрила се основава на два последователно извършващи се хим. процеса:  диазотиране и купелуване. Диазотирането на аром. амини се заключава във взаимодействието им с азотиста к-на (респ. Натриев и калиев нитрит) в присъствие на солна или сярна к-на. Практически диазотирането се извършва по следния начин. Изходния аром. амин се разтваря във вода сол на амина, напр. -NH2+HCl=NH2.HCl (анилинхидрохлорид). След това към разтвора на аминовата сол, съдържащ в излишък мин. киселина, се прибавя разтвор (а в някои случаи и твърд) на натриев нитрит NaNO2. В резултат на реакцията между киселината и нитрита се образува азотиста киселина:  NaNO2+HCl=HNO2+NaCl, която от своя страна встъпва във взаимодействие със солта на амина, като се образува диазосъединение.

Диазотирането се извършва при температура от 2 до 10⁰С, която се постига чрез прибавянето на натрошен чист лед към натрошената смес. Купелуването е процес на взаимодействие  между диазосъединенията и т.нар. азообразуващи вещества. Последните са предимно хидроксисъединения: фенол, амини, нафталинови сулфокиселини и др. При купелуването следователно  се образува азогрупата -N=N-, която свързва диазосъединението и азообразуващото  съединение, в резултат на което се получава азобагрило. Като страничен продукт при купелуването се образува мин. киселина ( в примера солна), която възпрепятствува пълното протичане на процеса. Неблагоприятното влияние на мин. киселина се предотвратява чрез прибавяне към реакционната смес на алкалнодействуващи вещества -NaOH, CH3COONa, CaCO3 и др. Купелуването също се извършва в присъствието на лед , но при температура 5 – 15⁰С, а в някои случаи и до 20⁰С. Полученото азобагрило се изсолва от разтвора с NaCl,  филтрува се, суши се в обикновена сушилня при 30 – 50⁰ С, смила се и за търг. цели се смесва с определени по стандарта количества разредители -NaCl  или Na2SO4. Според начина на употребата им азобагрилата се разделят на директни, кисели, хромови, метахромови, стипцовни, основни, лакови и пигментни  (неразтворими във вода), мастноразтворими, спиртноразтворими, азобагрила за ацетатни влакна и азобагрила за получаване на активни багрила.

Азобагрилата намират широко приложение за багрене на вълнени, памучни, копринени, трикотажни, кожарски, хартиени и редица други изделия от изкуствени влакна, каучук, пласмаси, косми, пера, сапун, хранителни продукти, мин. масла и смазки, бензин и други  разтворители, за производство на лакове, моливи, мастила и мн. други.

Leave a Reply